Voorbeelden-van-competenties

Voorbeelden van veelgevraagde competenties

Aanpassingsvermogen
De mate waarin iemand blijft functioneren onder veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of mensen. De bereidheid om zich te voegen naar nieuwe situaties.

Assertiviteit
De mate waarin iemand opkomt voor de eigen mening, behoeften of belangen en voor de belangen van de afdeling.

Besluitvaardigheid
De mate waarin iemand beslissingen of actie durft te nemen, ook bij onvolledige kennis van de gevolgen van alle alternatieven, of bij sterk conflicterende belangen.

In het volgende artikel wordt uiteengezet hoe je de competentie besluitvaardigheid kunt ontwikkelen.

Betrokkenheid
De mate waarin iemand zich verbonden toont met de organisatie, taak en beroep en hiernaar handelt.

Communiceren
De mate waarin iemand informatie op een heldere wijze overbrengt in woord en geschrift.

Creativiteit
De mate waarin iemand met originele oplossingen komt voor situaties, door verbeeldingskracht en nieuwe werkwijzen te bedenken.

Delegeren
De mate waarin iemand taken en verantwoordelijkheden aan relevante anderen overdraagt, onder behoud van eindverantwoordelijkheid.

Doorzettingsvermogen
De mate waarin iemand zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezig kan houden. Ook bij tegenslag vasthouden aan een opvatting of plan tot het beoogde doel bereikt is.

In het volgende artikel wordt uiteengezet hoe je de competentie doorzettingsvermogen kunt ontwikkelen.

Flexibiliteit
De mate waarin iemand zich gemakkelijk kan aanpassen aan een veranderende omgeving, werk.

Initiatief
De mate waarin iemand kansen of belemmeringen signaleert en hiernaar handelt.

Inlevingsvermogen
De mate waarin iemand gevoelens en behoeften van anderen onderkent. Zich verplaatsen in anderen, luistert, non verbale signalen interpreteert en zich bewust toont van het effect van eigen gedrag op anderen.

Klantgerichtheid
De mate waarin iemand de wensen en behoeften van klanten herkent en hiermee rekening houdt in het handelen.

Leervermogen cognitief
De mate waarin iemand nieuwe situaties en problemen in zich opneemt, iemand toont, nieuwe ervaringen effectief te kunnen benutten.

Leiderschap(sstijl)
De mate waarin iemand een sturende en richting bepalende invloed uit wil oefenen. Het op efficiënte wijze beïnvloeden van medewerkers, overdragen van taken en verantwoordelijkheden. Anderen aansporen tot het bereiken van gewenste resultaten.

Taakgericht leiderschap
De mate waarin iemand op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geeft.

Mensgericht leiderschap
De mate waarin iemand op een stimulerende wijze richting en begeleiding geeft aan medewerkers.

Omgevingsbewustzijn
De mate waarin iemand de verhoudingen binnen de eigen omgeving onderkent en hiernaar handelt.

Onafhankelijkheid
De mate waarin iemand het vermogen heeft om zelfstandig een mening of oordeel te vormen of actie te ondernemen, zonder zich te laten beïnvloeden door anderen.

Overtuigingskracht
De mate waarin iemand in staat is anderen te overtuigen van eigen visie, ideeën en opvattingen, door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

Plannen en organiseren
De mate waarin iemand op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepaalt en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeeft en deze doelmatig organiseert.

Probleemanalyse
De mate waarin iemand tot inzicht komt, door het achterhalen en o0nderzoeken van belangrijke gegevens en door het leggen van verbanden.

Resultaatgerichtheid
De mate waarin iemand gericht blijft op het te bereiken doel, ondanks problemen, tegenslagen, tegenwerkingen of afleidingen en de bereidheid toont om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Samenwerken
De mate waarin iemand een actieve bijdrage levert aan een gezamenlijk resultaat door afstemming tussen de eigen belangen en belangen die van de groep/de ander.

Stressbestendigheid
De mate waarin iemand effectief kan blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crisis.

Verantwoordelijkheidsgevoel
De mate waarin iemand taken naar beste vermogen wil uit voeren, rekening houdt met anderen en genomen beslissingen nakomt.

Visie
De mate waarin iemand problemen of situaties in groter verband doorgrond en inzichten vertaalt naar een toekomstbeeld. In staat zijn om hoofdlijnen te formuleren en uit te zetten in langer termijn beleid.

Zelfvertrouwen
De mate waarin iemand zeker is bij het formuleren van de standpunten en voorstellen.

Zorgvuldigheid
De mate waarin iemand gericht is op accuraat en zorgvuldig werken. Effectief omgaan met detailinformatie.

Dit overzicht is overgenomen uit de Competentie Scan van Pearson.