Algemene voorwaarden KUYLENBURG LOOPBAANADVIES

 Artikel 1: Wie noemen we in dit document?

 

KUYLENBURG LOOPBAANADVIES:
Dat is KUYLENBURG LOOPBAANADVIES , oftewel de opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle coaches en trainers die uit naam van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES diensten en producten aanbieden op het gebied van coaching en training. Ook verwante werkzaamheden zoals teamcoaching, mediation, opleidingen, workshops et cetera vallen hieronder.

Opdrachtgever:
Dat is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KUYLENBURG LOOPBAANADVIES een overeenkomst sluit om producten of diensten af te nemen op het gebied van coaching, training of verwante werkzaamheden.

NOLOC:
Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches.

 

 Artikel 2: Waarvoor gelden deze voorwaarden?

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten waarbij KUYLENBURG LOOPBAANADVIES diensten en producten aanbiedt aan de opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten waarbij KUYLENBURG LOOPBAANADVIES derden inschakelt voor de uitvoering van diensten.
 3. In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij KUYLENBURG LOOPBAANADVIES deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

 Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES voert haar diensten uit in overeenstemming met de “NOLOC Ethische Gedragscode” en verbindt zich bij klachten aan het Klachtenreglement van de NOLOC. Gedragscode en klachtenreglement zijn te vinden op de website van de NOLOC: https://www.noloc.nl/.
 2. Na onderling overleg kan KUYLENBURG LOOPBAANADVIES zich schriftelijk committeren aan de eigen gedragscode van de opdrachtgever.

 

 Artikel 4: Afspraken over hoe de overeenkomst tot stand komt

 1. Alle offertes van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. Als de opdrachtgever akkoord is met de offerte, stuurt KUYLENBURG LOOPBAANADVIES een schriftelijke opdrachtbevestiging. Door deze opdrachtbevestiging te ondertekenen aanvaardt de opdrachtgever de inhoud van de offerte en komt de overeenkomst tot stand. Bij coaching volstaat een akkoord via e-mail.
 3. Wijzigingen in opdrachten zijn alleen bindend als KUYLENBURG LOOPBAANADVIES deze wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.
 4. De opdrachtgever heeft na ondertekening 14 kalenderdagen bedenktijd. Binnen die tijd mag de opdrachtgever kosteloos annuleren. Daarna is de overeenkomst definitief.
 5. De 14 kalenderdagen bedenktijd geldt niet voor onze online cursussen (e-learning) zodra deze betaald zijn. Na betaling ontvangt de opdrachtgever namelijk direct de inloggegevens voor de online cursus en heeft daarmee toegang tot de inhoud van de e-learning. Opdrachtgever kan daarom niet meer annuleren en geld terugkrijgen.

 

Artikel 5: Kwaliteit

 1. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES verplicht zich om goed werk te leveren dat overeenstemt met de algemeen geldende professionele normen en de NOLOC-kwaliteitseisen in het bijzonder.
 2. Indien nodig heeft KUYLENBURG LOOPBAANADVIES het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens aan KUYLENBURG LOOPBAANADVIES die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zo niet, dan behoudt KUYLENBURG LOOPBAANADVIES zich het recht toe om de uitvoering uit te stellen en de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit de vertraging.
 4. Als KUYLENBURG LOOPBAANADVIES de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

 1. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES behandelt alle persoonlijke gegevens die opdrachtgevers en deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen ingezien door medewerkers van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES, vast en/of freelance. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES staat persoonlijke gegevens dus niet af aan derden, tenzij KUYLENBURG LOOPBAANADVIES hiertoe wettelijk verplicht is.
 2. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES behandelt bedrijfsinformatie en werk gerelateerde gegevens die door opdrachtgever en/of deelnemers gedeeld worden vertrouwelijk. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES staat deze gegevens dus niet af aan derden, tenzij wettelijk verplicht.
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten tussen KUYLENBURG LOOPBAANADVIES en een coachee/deelnemer training zijn strikt vertrouwelijk. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES deelt dan ook met niemand, ook niet met de opdrachtgever, informatie over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 1. Op alle gebruikte documentatie van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES geldt het auteursrecht van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES. Opdrachtgever mag verwijzen naar dit materiaal, mits daarbij de bron duidelijk vermeld wordt.
 2. Alle producten en materialen die de opdrachtgever tijdens uitvoering van de opdracht ontvangt zijn en blijven intellectueel eigendom van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES.
 3. Opdrachtgever, deelnemers en coachees mogen uitgereikt materiaal houden, maar niet publiceren of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES.
 4. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES mag kennis die is opgedaan tijdens de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden gebruiken, voor zover het niet gaat om vertrouwelijke informatie en zo lang de kennis niet te herleiden is tot de individuele opdrachtgever.  

 

Artikel 8: Tarieven en andere kosten

 1. De overeenkomst bevat het tarief voor de opdracht die KUYLENBURG LOOPBAANADVIES uitvoert. In het geval van een open training gaat het om een vaste deelnemersprijs; bij maatwerktrainingen en coachtrajecten hanteren we een vast dagdeel- of uurtarief dat we vermenigvuldigen met de benodigde hoeveelheid tijd.
 2. Over onze trainingen en coaching berekenen we 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Reis- en verblijfkosten en eventueel andere onkosten die KUYLENBURG LOOPBAANADVIES maakt voor uitvoering van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES behoudt zich het recht voor om jaarlijks in overleg met de opdrachtgever haar tarieven aan te passen, op basis van prijsindexatie of maatregelen die door de overheid zijn opgelegd.

 

Artikel 9: Betaling

 1. Opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders afgesproken met KUYLENBURG LOOPBAANADVIES.
 2. Als betaling 14 dagen na factuurdatum achterwege blijft, is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd en is verplicht de kosten te vergoeden als KUYLENBURG LOOPBAANADVIES incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten moet inschakelen.

 

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES is tegenover de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Daarvan is sprake als KUYLENBURG LOOPBAANADVIES niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden.
 2. Als KUYLENBURG LOOPBAANADVIES aansprakelijk wordt gezien voor schade die door de opdrachtgever is geleden, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een dergelijke situatie wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die KUYLENBURG LOOPBAANADVIES heeft afgesloten. Op verzoek stuurt KUYLENBURG LOOPBAANADVIES een kopie van de polis en voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan opdrachtgever.
 3. Wanneer de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES beperkt tot het offertebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES is niet aansprakelijk als de opdrachtgever indirecte schade lijdt, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES omvat alle personen waarvoor KUYLENBURG LOOPBAANADVIES verantwoordelijk is, dus zowel vaste medewerkers als freelancers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
 6. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt als basis voor uitvoering van de opdracht.
 7. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES gebruikt bij coaching geen middelen, methoden, technieken of instructies die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden. Als een coachee tijdens de coaching enig letsel oploopt, is KUYLENBURG LOOPBAANADVIES daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht als KUYLENBURG LOOPBAANADVIES onverhoopt niet kan beschikken over trainers, opleiders of coaches en/of de locatie, zonder dat de omstandigheid aan KUYLENBURG LOOPBAANADVIES te verwijten valt.
 2. In een dergelijk geval van overmacht heeft KUYLENBURG LOOPBAANADVIES het recht om de uitvoering van de opdracht te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.
 3. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES plant eventuele nieuwe data voor de uitvoering in overleg met de opdrachtgever en/of deelnemers.
 4. Bij annulering op basis van overmacht is KUYLENBURG LOOPBAANADVIES niet verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit voor de opdrachtgever en/of deelnemers.

 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering van coaching:
  1. Annulering of verplaatsing van het intakegesprek is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Daarna brengt KUYLENBURG LOOPBAANADVIES de kosten van de spreekruimte in rekening.
  2. Annulering of verplaatsing van een coachsessie is tot 48 uur van tevoren kosteloos. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang brengt KUYLENBURG LOOPBAANADVIES 50% van de coachsessie in rekening en binnen 24 uur 100%.
 2. Annulering van een in-company training:
  1. Een training kan tot vier weken voor aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Alleen als er sprake is van specifiek ontwikkeld trainings- of onderwijsmateriaal, brengt KUYLENBURG LOOPBAANADVIES dat in rekening.  
  2. Vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende training verschuldigd. Als de opdrachtgever minder dan twee weken van tevoren de training annuleert, brengt KUYLENBURG LOOPBAANADVIES het volledige bedrag in rekening.
  3. Het verplaatsen van trainingsdata kan tot twee weken van tevoren kosteloos.
  4. Het omzetten van fysieke trainingen naar online trainingen is kosteloos, tenzij er extra dagdelen nodig zijn.
 3. Annulering van deelname aan een training op basis van open inschrijving:
 4. De deelnemer kan tot 14 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving de eigen deelname kosteloos annuleren. Daarna gelden annuleringskosten:
  • tot 30 dagen vóór aanvang van de training: 25% van de kosten (= aanbetaling);
  • tot 1 week vóór aanvang: 50% van de kosten;
  • binnen 1 week vóór aanvang: 100% van de kosten.

 

Bij de start van de training kan een deelnemer zich nog laten vervangen door een ander. Als de deelnemer stopt nadat de opleiding of training gestart is, is er geen restitutie mogelijk.

 

 1. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende (minder dan 6 deelnemers) aanmeldingen een open training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder daarvoor schade of kosten te hoeven vergoeden. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES maakt een dergelijke annulering tenminste 2 weken van tevoren aan de cursisten bekend. In dit geval wordt het inschrijfgeld binnen 2 weken na annulering volledig gerestitueerd.
 2. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES heeft het recht om een fysieke training om te zetten naar online als omstandigheden hiertoe noodzaken, zoals bijvoorbeeld in het geval van een lockdown. Een dergelijke omzetting is geen annulering en kan voor een deelnemer ook niet gelden als een grond voor annulering. 
 3. Als de opdrachtgever geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van KUYLENBURG LOOPBAANADVIES, is hij, ook zonder te annuleren, 100% van het offertebedrag verschuldigd.

 

 Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. KUYLENBURG LOOPBAANADVIES heeft het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door de opdrachtgever hiervan met een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen, als de opdrachtgever zijn financiële of andere verplichtingen binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet nakomt.
 2. Zowel opdrachtgever als KUYLENBURG LOOPBAANADVIES kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen KUYLENBURG LOOPBAANADVIES en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien KUYLENBURG LOOPBAANADVIES en de opdrachtgever een geschil hebben dat voortvloeit uit deze overeenkomst, zijn zij verplicht eerst te proberen dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar KUYLENBURG LOOPBAANADVIES gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.